HUNGARORING SHOP
Kosár megtekintése
Termékek
Kosár tartalma
Üres a kosár!
Legnépszerűbb
Hordozható akkumulátor
Eszközök
Nissan GT-R R35 650LE
Élményvezetés
Active Road
On-road tréningek
Hasznos Információ
Ezt nézted meg


UTALVÁNY SZABÁLYZAT

1. Vásárlási utalvány kibocsátó adatai

 • Név: ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.
 • Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
 • Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 49.
 • Telefonszáma: +36 (28) 441 951
 • Email cím: info@hungaroringshop.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-078681
 • Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12334023-2-13

2. Fogalom meghatározások

1.1. Vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.
1.2. Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.
1.3. Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.
1.4. Helyszín: az a hely, ahol a vásárlási utalvány megvásárolható
1.5. Kibocsátó: a vásárlási utalvány kibocsátója
1.6. Vásárló: az a kibocsátón kívüli természetes vagy jogi személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa.
1.7. Beváltó: az az üzlet, vagy szolgáltató, aki jelen vásárlási utalvány szabályzat szerint kibocsátott vásárlási utalvány elfogadására jogosult.

3. A szabályzat célja

3.1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
3.2. A szabályzat területi hatálya: Magyarország.
3.3. A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
3.4. A szabályzatot a kibocsátó bármikor jogosult módosítani. A módosított szabályzat attól az időponttól kezdve hatályos, amikor azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

4. A vásárlási utalvány kibocsátásának célja

4.1. A vásárlási utalvány kibocsátásának célja, hogy olyan ajándékozási lehetőséget teremtsen a vásárlóknak, amely meghatározott ajándéktárgy, vagy szolgáltatás megvásárlása nélkül teremt lehetőséget az ajándékozásra.

5. A vásárlási utalvány kibocsátása

5.1. A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki.
5.2.A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.
5.3. A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kibocsátó neve
 • vásárlási utalványra vonatkozó utalás
 • kibocsátási érték
 • felhasználási időszak
 • vásárlási utalvány sorszáma
 • kiadás helye, dátuma, aláírás, pecsét
 • beváltás helye, dátuma, aláírás, pecsét

5.4. A vásárlási utalványok kibocsátási értéke: 5.000 Ft, 10.000 Ft, 20.000 Ft
5.5. A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani.
5.6. A vásárlási utalvány felhasználása időhöz kötött (felhasználási időszak), mely a vásárlási utalvány kiállításától számított 1 év.
5.7. A vásárlási utalvány mintapéldányait jelen szabályzat melléklete (1.sz. melléklet) tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalványnak.
5.8. Vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Sérült vásárlási utalványt a kibocsátó nem fogad el.
5.9. A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti.
5.10. A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
5.11. A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

6. A vásárlási utalvány megvásárlása

6.1. A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vásárló) megvásárolhatja.
6.2. A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg az alábbi módokon:

 • Személyesen
 • Tanpálya:

            Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., Tanpálya épülete
Elérhetőség: 28/441-951
Ideje: hétköznap: 9 – 16 óra

A webáruházban megvásárolt vásárlási utalvány, postai kézbesítés választása esetén, MPL-en keresztül kerül megküldésre a vevő részére. A kiszállítás díja felszámításra kerül, melynek mértéke függ a vásárlási utalvány értékétől.
6.3. A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátáskori értékétől.
6.4. A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármilyen módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
6.5. A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
6.6. A megvásárolt utalvány hátoldala két részből áll, amelyből az első részt az értékesítő a vásárlás alkalmával tölti ki. A kitöltés módja: a kibocsátás helyére, dátumára vonatkozó adatok kézzel való kitöltése, majd az utalvány aláírása és lepecsételése.
6.7. A vásárlási utalvány vissza nem váltható.

7. A vásárlási utalvány felhasználása

7.1. Beváltó helyek:

 • Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.)
 • Hungaroring Sport Zrt (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.)
 • Molishop Kft (Hungaroring Kart Center) 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.

A beváltó helyek listája nem teljeskörű. A teljes és aktuális lista megtekinthető a www.hungaroringshop.hu weboldalon.
7.2. A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult.
7.3. A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül a Beváltónál a vásárlási utalvány értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni.
7.4. A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a Beváltó nem köteles vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.
7.5. A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló a Beváltónak átadja és azt a Beváltó munkatársa érvényteleníti. Az érvénytelenítés a beváltás helyének, dátumának az utalvány második részébe történő beírásával, valamint az utalvány aláírásával és lepecsételésével történik.
7.6. Sérült, hiányos, javított dátummal rendelkező, vagy nem a 6.6. pontban foglaltak szerint kitöltött vásárlási utalványt felhasználni nem lehet.
7.7. Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. Vásárláskor a teljes összegről kerül a számla kiállításra.
7.8. A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben történő visszatérítésére a vásárló nem jogosult.
7.9. A vásárlási utalvány készpénzre nem váltható át.
7.10. A vásárló tudomásul veszi, hogy lejárt vásárlási utalványt felhasználni nem lehet.
7.11. A vásárló tudomásul veszi, hogy a lejárt vásárlási utalvány érvényességét meghosszabbítani nem lehet.


8. A beváltó helyekre vonatkozó szabályok

8.1. A vásárlási utalvány elfogadására az a Beváltó jogosult, amely külön nyilatkozattal elfogadja jelen szabályzatot és regisztráltatja magát a kibocsátónál.
8.2. A kibocsátó a beváltó helyekről nyilvántartást vezet, amelyet a 9. pontban meghatározott módon közzétesz.
8.3. A beváltó a vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságát a honlapján és a beváltó portálján köteles feltüntetni.
8.4. A beváltó a vásárlási utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg. Amennyiben a vásárló ilyet tapasztal, az info@hungaroringshop.hu email címen tehet panaszt.
8.5. A vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságról a Beváltó bármikor jogosult lemondani. A lemondását írásban a Kibocsátónak kell bejelenteni.
8.6. A kibocsátó jogosult a beváltó vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, ha a beváltó jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi. A kibocsátó ezen döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
8.7. Az a beváltó, akinek a vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles a honlapjáról és az üzlet portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését haladéktalanul eltávolítani.
8.8. A beváltó a nála felhasznált vásárlási utalványt a kibocsátónál válthatja vissza a felhasználási időszakon belül, havi gyakorisággal, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig. A kibocsátó a beváltott utalványok ellenértékét átutalással fizeti meg a beváltónak az elszámolás benyújtását követő 8 napon belül.
8.9. Sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány visszaváltására a kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés, vagy a hiány nem akadályozza meg a vásárlási utalvány felismerését és azonosítását.
8.10. A visszaváltott vásárlási utalványt a kibocsátó megsemmisítheti.

9. A közlemények közzététele

9.1. A kibocsátó jelen szabályzatot, annak módosítását, a beváltó helyek megjelölését, valamint a vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a www.hungaroringshop.hu weboldalon és saját honlapján is köteles közzétenni.

A weboldalon található árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-áfát.